Strina scritta dall'1 al 10 gennaio del 2013 per Emilio Porco, Romolo Groe e Carlo Mazzotta che l'hanno cantata alla serata della "strina laghitana", svoltasi nei saloni di Lago Café & Pizzeria, il 19 gennaio 2013.

Dialogo divertente di tre amici che si beccano a vicenda mettendo in evidenza cattive abitudini e svogliatezze sul posto di lavoro e, talvolta, rievocando anche alcuni difetti personali.


Metro - Terzine di endecasillabi a rima alternata

 Carlo

Amici de la strina e cumpagnia
Agùru a tutti vui bona salute;
Bon'annu 'nsanta pace ed allegria.

Romolo

'U paisanu mia va' perdunatu
Se minte' 'mmostra sulamente illu;
Tenadi ancore 'a capu 'e quandu ie' natu.

Emilio

Ognunu la ragiune a modu sue,
Ppe mmia sta sbagliandu puru tuni;
L'à' prisentati li cumpagni tue?

Carlo

Lassalu stare ad illu, bonusia!
Ca certe vote pierdu la pacienzia,
Me ha' scurdà ca ie' llu patrune mia.

Romolo

Ccu llu patrune sue nun va' d'accordu
Ca ogne tantu piglie' lla strigliata;
Chissu iedi amante sulu de lu sordu.

Emilio

M'assimigliati 'u cane ccu llu gattu
Si me haciti giudicare a mmia,
Pare ca unu ie' scemu e l'atru ie' mattu.

Carlo

Se 'ncazze sempre, cu' te muovi muovi,
All'atri le ha' ccride' ca ie' 'nu Dia,
Ma illu ndo l'attacchi 'un ci lu truovi.

Romolo

Si tu disubidisci lu comandu
E ssi me manchi 'apede de rispettu,
Te pigliu ppe 'nu vrazzu e ti nde mandu.

Emilio

Puru si fuossi cuomu dici tuni,
Ie' miegliu de truva' 'na via d'uscita,
Ca me parìti propiu dui guagliuni.

Carlo

Mue ti lu dicu a ttia personalmente:
"Ncu' jurnu 'e chissi mi nde vaju 'everu,
Primu chi iesciu ciùotu veramente."

Romolo

Ppe mmia tu si' 'nsensatu a prima vista
Piensu ca se spustata ncu' 'a rutella,
De quandu à' hattu 'u paracadutista.

Emilio

Ccu bui, amici mia, cce viju scuru;
A tutt' 'e cose cce vuo' lla pacienzia
E specialmente supra lu lavuru.

Carlo

Ied'illu lu cchjiú bravu e llu cchjiú bbiellu,
Specie si cc'ie' 'na himmina alla banda,
Aze' lla cuda cuomu lu vitiellu.

Romolo

Tu quandu tieni 'a himmina vicina,
Cu' e cchilla chi t'avìe' truvatu ia;
M'aviti ruttu 'i piatti alla cucina.

Emilio

Ia de li risi nun ci a' hazzu cchjiui;
Pecchí 'un beniti a lavurà' ccu mmia,
Ca passe' llu chjiuritu a tutt' 'i dui?

Carlo

E cchissu, frate mia, ie' n'atru guai
Chine t' 'a dune' n'opportunitate?
Ma scusa, tuni cchi lavuru hai?

Romolo

Ma guarda cca'! Stasira cose 'e pazzi.
Possibile ca 'i truovu tutti ia?
N'atru lavurature ccu lli cazzi!

Emilio

Ia partu la matina all'arva 'e jurnu,
Vaju hatigu supr' 'a ferruvia,
E me ricuogliu 'a sira quandu hurnu.

Carlo

'U sacciu cchi fai tuni, cchjúi o menu:
«Aspietti chi la luce se ha' berde
E duni via libara allu trenu?»

Romolo

Doppu 'nu pocu 'e tiempu, pue, te 'mpari,
Uocchjiu allu sule 'e dopu menzijurnu;
E guardi si vàu' deritti li binari.

Emilio

Cuomu lu ciucciu dissedi allu muvu:
«'U spezzatinu nun lu truovi pronte,
Si vuo' mangia' l'è' hare ...suvu suvu.»

Carlo

Me vúonu hare la carricatura;
L'amici mia 'ud'àu' capitu nente:
«Carlu Mazzotta nun tene' pagura!»

Romolo

Già li regulamenti su' partuti;
Ie' miegliu me 'ncuminciu a retirare;
Lassu la bona notte e lli saluti.

Emilio

A tutti vui li migliori agúri
Ppe 'nu duimila e tridici serenu,
De parte mia e d' 'i lavuraturi.

'I Lavuraturi